Privacy verklaring

 

 

Privacyverklaring

dd. 19 april 2018

U mag verwachten dat Praktijk Geerts zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. 

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacybeleid van Praktijk Geerts naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Praktijk Geerts

Zwartelaan 23

2271 BR  Voorburg 

070-3237170

info@zolen.nl

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat Praktijk Geerts hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Praktijk Geerts is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw arts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, BSN, als dat nodig is,  maar ook gevoelige persoonsgegevens over uw gezondheid en lichaamsmeting. 

 

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Praktijk Geerts een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, eventuele waarnemers of stagiaires. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

 

Praktijk Geerts verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Praktijk Geerts onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkings)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

 

Delen van persoonsgegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Huisarts, verwijzer Rapportage ter informatie NAW, geboortedatum, BSN, polisnummer, onderzoek en behandelplan Post Alleen na uw toestemming
Zorgverzekeraar, Cepamedis (veilige communicatie met zorgverzekeraar) Controle op verzekeringsrechtIndienen declaratie NAW, geboortedatum, BSN, polisnummer, declarate zorg, declaratie hulpmiddel Cepamedis Zorgverzekeringswet, Wet marktordening gezondheidszorg
boekhouder Facturatie en financiële administratie Naam, declaratie zorg digitaal Verwerkingsovereenkomst
Auditors LOOP (Landelijk Overkoepelend Orgaan voor de Podologie) kwaliteitscontrole van de zorgverlener Steekproefsgewijze inzage in alle gehele dossiers  Ter plekke van de zorgverlener Overeenkomst tussen zorgverlener en LOOP, met geheimhoudingsplicht van de auditor

 

Mogelijk ontvangt Praktijk Geerts uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld  in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Praktijk Geerts afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. 

 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties. 

 

Bewaartermijn

Praktijk Geerts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. 

Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Praktijk Geerts uw gegevens niet langer dan een jaar.

 

Privacyrechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of overdragen van uw persoonsgegevens of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw aanvraag sturen naar info@zolen.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Praktijk Geerts reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. 

Als u vragen heeft over uw privacy of het niet eens bent met de wijze waarop Praktijk Geerts uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen ter attentie van Cindy Geerts, cindy@zolen.nl.

Praktijk Geerts brengt u op de hoogte als er onverhoopt iets mis is met uw persoonsgegevens.

De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen 
Praktijk Geerts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid van Praktijk Geerts.